bp2.jpg bp3.jpg bp1.jpg


Bezpečnost práce

Přehled základních povinností Vaší společnosti na úseku BOZP:

- Zpracovat tzv. provozně bezpečnostní dokumentaci BOZP – dle místních podmínek
- Aktualizovat dokumentaci BOZP – minimálně 1x ročně
- Zajistit školení – řadoví i vedoucí zaměstnanci, řidiči referentských vozů, poskytování první  pomoci, atd.
- Zpracovat analýzu rizik pracovní činnosti popř. prostředí, ve kterém se Vaši zaměstnanci pohybují
- Zajistit preventivní kontrolu BOZP na pracovišti – minimálně 1x ročně
- Vybavit zaměstnance vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP)
- Předcházet pracovním úrazům, v případě jejich vzniku je řešit
- Vybavit prostory lékárničkou první pomoci
- Zajistit realizaci základního bezpečnostního značení
- Provádět pravidelné revize vyhrazených technických zařízení (VTZ) - elektro, plyn, zdvihací zařízení
- Být nápomocný při kontrolách ze strany státního odborného dozoru – např. OIP

- a další dle místních podmínek

Dodavatelsky Vám zajistíme veškeré služby v této oblasti, vyplývající jako povinnost zaměstnavatele ze Zákoníku práce.