kb1.jpg kb2.jpg


plán BOZP

Základním dokumentem je tzv. Plán BOZP. Stavebník má povinnost tento dokument zpracovat v případě, že rozsah stavby překonává 30 dnů a v této době bude stavbě pracovat minimálně 20 pracovníků po dobu minimálně jednoho dne nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

Plán BOZP vždy sepisuje koordinátor BOZP a podle stavebního zákona musí být součástí projektové dokumentace a není možné bez něj vydat stavební povolení ani ohlášení.

Druhou podmínkou je, že na stavbě je vykonávána minimálně jedna z těchto činností:

• Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m.

• Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů.

• Práce se zdroji ionizujícího záření.

• Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí.

• Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.

• Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického vybavení.

• Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy.

• Potápěčské práce.

• Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu).

• Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů.

• Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

Pro zobrazení pomocí diagramu kliněte zde