kb1.jpg kb2.jpg


povinnosti na stavbě


Koordinátor BOZP

 


Zadavatel stavby


Dodavatel

Přípravná fáze stavby:

• Předat zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout.

• Dávat podněty a doporučení technických řešení nebo organizačních opatření, která jsou z hlediska zajištění BOZP vhodná pro plánování jednotlivých prací.

• Poskytovat odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění BOZP.


 

Realizace stavby:

• Informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích.

• Upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP.

• Koordinovat spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP.

• Dávat podněty a na vyžádání zhotovitele doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP.

• Sledovat provádění prací na staveništi z důvodu ověření, že jsou dodržovány požadavky na BOZP.

• Kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště.

• Zúčastňovat se kontrolní prohlídky stavby.


• Určit potřebný počet koordinátorů BOZP a vymezit pravidla jejich vzájemné spolupráce.

• Předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby.

• Doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (OIP), nejpozději 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.

• Zpracovat plán BOZP.Nejčastěji koordinátorem BOZP.

 

• Nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora BOZP (pokud není ustanoven, pak zadavatele stavby) o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které jako zhotovitel se svými případnými podzhotoviteli zvolil.

• Poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny.

• Brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora.

• Zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat.

• Zúčastňovat se kontrolních dnů.

• Postupovat podle dohodnutých opatření.